VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A reklamačné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Všeobecné obchodného podmienky (ďalej aj ako „VOP“) vydáva spoločnosti VLCI ŽILINA, a. s., so sídlom Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36387193, DIČ: 2020103921, IČ DPH: SK2020103921, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Sa/10222/L (ďalej aj ako „VLCI ŽILINA“ alebo „Predávajúci“). VLCI ŽILINA je prevádzkovateľom elektronického obchodu s adresou webového sídla www.vlcizilina.sk (ďalej aj len ako „Elektronický obchod“).
  2. Prostredníctvom Elektronického obchodu majú tretie osoby, zákazníci predávajúceho (ďalej aj ako „Kupujúci“), možnosť za podmienok určených týmito VOP uzavrieť s Predávajúcim kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva k vybranému tovaru, ktorým sú najmä fanušikovské predmety, darčekové predmety, suveníry, ale aj iný tovar zverejnený na webovom sídle Elektronického obchodu (ďalej len „Tovar“)
  3. Ustanovenie VOP v celom rozsahu vzťahu na Kupujúcich – spotrebiteľov – fyzické osoby nepodnikateľov, ktoré nakupujú Tovar výlučne pre účely osobnej potreby. Vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľmi sa spravujú zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“).
  4. Tieto VOP platia aj vzťahy Predávajúceho s Kupujúcimi – inými osobami ako spotrebiteľmi, s výnimkou ustanovení článku 6 a článku 9 VOP, v takom prípade sa zmluvný vzťahu spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade ak Kupujúci uvádza v objednávke IČO alebo DIČ, či IČ DPH nepovažuje sa za spotrebiteľa podľa ods. 1.3. týchto VOP.
 2. Predzmluvné vzťahy a uzatvorenie kúpnej zmluvy
  1. Kupujúci je povinný pred odoslaním objednávky oboznámiť sa s VOP, pričom na riadne vykonanie objednávky je nevyhnutné, aby kupujúci prejavil súhlas so znením týchto VOP na mieste na to určenom v objednávke. Kupujúcemu sú počas vytvorenia objednávky poskytnuté všetky informácie podľa § 3 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.
  2. Kúpa tovaru v Elektronickom obchode je realizovaná formou vytvorenia a odoslania objednávky Kupujúcim v systéme Elektronického obchodu Predávajúceho, pričom objednávka kupujúceho musí byť písomne potvrdená (akceptovaná) Predávajúcim postupom v súlade s týmito VOP. Za moment uzatvorenia kúpnej zmluvy sa považuje potvrdenie objednávky Kupujúceho Predávajúcim.
  3. Kupujúci pri vytvorení objednávky vyberie tovar, o ktorý má záujem, zvolí požadované množstvo tovaru, prípadne farbu, veľkosť, resp. iné možnosti tovaru, spôsob platby a spôsob dodania tovaru.
  4. Objednávka kupujúceho sa považuje za úplnú po tom, ako kupujúci vo formulári objednávky uviedol všetky povinné informácie údajov (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, adresa pre doručovanie elektronickej pošty, telefónne číslo) a po tom, ako vyjadril súhlas s VOP. Povinné polia objednávkového formulára sú označené príznakom (hviezdičkou).
  5. Kupujúci objednávku odošle Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“. Odoslaním objednávky vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
  6. Predávajúci potvrdí kupujúcemu akceptáciu objednávky prostredníctvom elektronickej správy odoslanej na adresu pre doručovanie elektronickej pošty uvedenú v objednávke. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať/odmietnuť objednávku v prípade, ak kupujúci:
   • v povinných poliach objednávkového formulára uviedol zjavne nesprávne informácie,
   • zjavnej chyby v cene tovaru,
   • ak má pochybnosti o identite kupujúceho,
   • objednal tovar s obmedzenou dostupnosťou a Predávajúcemu hrozí, že v prípade akceptovania objednávky by svoj záväzok spočívajúci v riadnom a včasnom dodaní objednaného tovaru nemohol splniť.
 3. Dodanie tovaru
  1. Kupujúci má pri vytvorení objednávky možnosť vybrať si z Predávajúcim poskytovaných možností dodania objednaného tovaru:
   • prostredníctvom vybranej kuriérskej služby;
   • prostredníctvom poštového podniku;
   • prevzatím v prevádzke Predávajúceho – Zimný štadión, Športová 5, 010 01 Žilina. (ďalej aj len ako „Predajňa“).
  2. V prípade, ak kupujúci pri vytvorení objednávky zvolil ako spôsob dodania tovaru doručovanie prostredníctvom kuriéra alebo prostredníctvom poštového podniku, Predávajúci odošle kupujúcemu objednaný tovar najneskôr v lehote 72 hodín odo dňa potvrdenia objednávky a úhrady ceny za tovar, na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Uvedené sa nevzťahuje na tovar, pri ktorom je v časti dostupnosť tovaru uvedené iné ako „skladom“. V prípade, ak kupujúci objedná tovar s obmedzenou dostupnosťou, bude mu predpokladaný termín doručenia tovaru oznámený v rámci akceptácie objednávky.
  3. Kupujúci berie na vedomie, že k cene objednaného tovaru budú v závislosti od spôsobu dodania objednaného tovaru prirátané náklady spojené s dodaním tovaru (poštovné a balné), pričom výška nákladov spojených s dodaním tovaru je uvedená pri možnostiach výberu dodania objednaného tovaru zobrazených kupujúcemu v procese vytvárania objednávky.
  4. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme zásielku s tovarom.
  5. V prípade, ak je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než kupujúci uviedol v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu všetky náklady, ktoré mu vznikli v spojitosti s opakovaným doručovaním tovaru, respektíve náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú omeškaním odoslania objednaného tovaru a/alebo omeškaním jeho dodania z dôvodu, ktorý nespočíva na strane Predávajúceho.
  7. V prípade, ak sa po akceptácii objednávky stane dodanie tovaru nemožným z dôvodov na strane Predávajúceho, v prípadoch vyššej moci alebo z dôvodov, za ktoré Predávajúci a/alebo doručovateľ nezodpovedá, Predávajúci ponúkne kupujúcemu náhradné plnenie.
  8. V prípade, ak kupujúci v priebehu 1 dňa odošle Predávajúcemu viacero objednávok, je Predávajúci oprávnený odoslať objednaný tovar kupujúcemu v jednej zásielke.
 4. Kúpna cena a platobné podmienky
  1. Kúpna cena predstavuje cenu tovaru zobrazenú pri jednotlivých druhoch tovaru v Elektronickom obchode spolu s nákladmi spojenými s dodaním tovaru a nákladmi spojenými s úhradou kúpnej ceny.
  2. Cena tovaru je v systéme Elektronického obchodu uvádzaná ako konečná, vždy vrátane dane z pridanej hodnoty, pokiaľ nie je pri cene tovaru výslovne uvedené, že cena tovaru je uvedená bez dane z pridanej hodnoty.
  3. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru, balenia, dopravy pri objednaní tovaru (zálohovo), najneskôr však pri potvrdení objednávky bezhotovostným prevodom.
 5. Práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy
  1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu ním objednaný tovar za dohodnutú kúpnu cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a dohodnutú kúpnu cenu (vrátane nákladov spojených s dodaním tovaru a nákladov spojených s úhradou kúpnej ceny) zaplatiť Predávajúcemu.
  2. Kupujúci je povinný pri vytvorení objednávky uvádzať len správne údaje. Údaje uvedené kupujúcim považuje Predávajúci za správne, pokiaľ s ohľadom na obsah údajov uvedených kupujúcim v objednávke nevznikne na strane Predávajúceho dôvodná domnienka o ich nesprávnosti.
  3. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu tovaru, vrátane ceny balenia a dopravy riadne a včas.
 6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 
  1. Kupujúci je oprávnený aj bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  2. Kupujúci je povinný uplatniť svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy  (ďalej aj len ako „Oznámenie o odstúpení od zmluvy“), ktorý tvorí prílohu týchto VOP. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo Oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní je súčasne povinný v uvedenej lehote doručiť objednaný tovar Predávajúcemu, v nepoškodenom stave. Doručením odstúpenia od zmluvy a súčasne vrátením tovaru v lehote štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim sa kúpna zmluva zrušuje od počiatku.
  3. Kupujúci je oprávnený v lehote na odstúpenie od kúpnej zmluvy prevzatý tovar rozbaliť a odskúšať v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito VOP, zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania nevyhnutného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito VOP a vrátený tovar nie je kompletný alebo je preukázateľne použitý a/alebo poškodený, má Predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu takto spôsobenej škody.
  4. V prípade, ak kupujúci v súlade s týmito VOP a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku odstúpi od kúpnej zmluvy, Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu tovaru vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšie ponúkanému spôsobu dodania tovaru, a to najneskôr v lehote do desiatich dní odo dňa účinného a platného odstúpenia od kúpnej zmluvy. Predávajúci vráti cenu tovaru vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšie ponúkanému spôsobu dodania tovaru bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho oznámený za tým účelom Predávajúcemu tak, aby s takýmto vrátením plnenia kupujúcemu nevznikli ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia tovaru ponúkaný Predávajúcim (dodatočnými nákladmi sa na účely VOP rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie zvolenými kupujúcim a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia tovaru ponúkaný Predávajúcim okrem možnosti osobného odberu).
  5. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade ak odstúpi od kúpnej zmluvy, bude podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.
 7. Osobitné ustanovenia súvisiace s registráciou Kupujúceho
  1. Za účelom zabezpečenia možnosti aktívneho a opakovaného nakupovania v Elektronickom obchode, prípadne pre účasť na reklamných a súťažných aktivitách Predávajúceho je kupujúcemu umožnené vykonať registráciu svojej osoby v registračnej časti systému Elektronického obchodu.
  2. Vykonanie registrácie nie je podmienkou prípustnosti vytvorenia objednávky.
  3. Registráciu môže kupujúci vykonať kedykoľvek a to počas procesu vyberania tovaru, ako aj počas bežného prezerania Elektronického obchodu bez vytvorenia objednávky.
  4. Osoba vykonávajúca registráciu je povinná uviesť všetky údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Povinné polia registračného formulára budú označené symbolom na to určeným. 
  5. Osoba vykonávajúca registráciu je povinná pri registrácii uviesť v registračnom formulári správne, úplné a pravdivé údaje (nesplnenie uvedenej povinnosti je vykladané v neprospech osoby vykonávajúcej registráciu).
  6. Súčasťou registračného formulára bude aj udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  7. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov a ich ochrane nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov.
  8. V prípade zmeny údajov pôvodne uvedených v povinných poliach registračného formulára, týkajúcich sa zaregistrovanej osoby, je zaregistrovaná osoba povinná tieto údaje aktualizovať pri vykonaní objednávky nasledujúcej v čase po zmene povinných údajov, nakoľko správnosť a pravdivosť povinných údajov (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, adresa pre doručovanie elektronickej pošty, telefónne číslo) je nevyhnutná na riadne a včasné dodanie tovaru kupujúcemu. Proces registrácie je úspešne ukončený pridelením prístupového mena a hesla.
 8. Osobitné ustanovenia o predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho
  1. Elektronický obchod môže umožniť Kupujúcemu objednať tovar, ktorý si Kupujúci môže prispôsobiť podľa svojich osobitných požiadaviek. Tovar, ktorý je možné upraviť podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho je v Elektronickom obchode označený slovným spojením „tovar s možnosťou personalizácie“.
  2. Kupujúci berie na vedomie, že od kúpnej zmluvy uzavretej podľa týchto VOP, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho nie je možné odstúpiť podľa článku 6 VOP.
 9. Záruka a reklamačný poriadok
  1. Predávajúci poskytuje na tovar zakúpený v Elektronickom obchode záručnú dobu v trvaní dvadsaťštyri mesiacov, ak nie je osobitným právnym predpisom vo vzťahu k určitému druhu tovaru výslovne určená kratšia záručná doba.
  2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom za vady tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode v zmysle ust. § 619 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
  3. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
  4. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru zakúpeného v Elektronickom obchode, ktoré vznikli (a) v súvislosti s bežným opotrebovaním; (b) v dôsledku konania kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim; a (c) v dôsledku neodborného a nešetrného zaobchádzania s tovarom, mechanickej záťaže, mechanického poškodenia alebo v dôsledku opotrebovania alebo použitia tovaru v rozpore s návodom na jeho použite alebo v dôsledku nedodržania bežných pravidiel údržby a skladovania tovaru s ohľadom na jeho druh a účel.
  5. Kupujúci nie je oprávnený uplatňovať nároky z vád tovaru v prípade, ak bol kupujúcim vykonaný mechanický alebo iný zásah do tovaru.
  6. Predávajúci zasiela kupujúcemu tovar vždy bezpečne zabalený takým spôsobom, aby bola minimalizovaná možnosť jeho poškodenia počas prepravy. V prípade, ak kupujúci pri prevzatí tovaru zistí, že došlo k poškodeniu obalu je povinný skontrolovať obsah zásielky a neporušenosť tovaru. Ak bude doručovaný tovar mechanicky poškodený, kupujúci neprevezme zásielku a s prepravcom spíše protokol o škode. Kupujúci o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu oboznámi Predávajúceho prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) odoslaného na adresu Predávajúceho.
  7. V prípade, ak kupujúci zistí poškodenie tovaru až po jeho prevzatí, oboznámi o tejto skutočnosti Predávajúceho prostredníctvom reklamácie v ktorej uvedie druh tovaru, dátum a číslo objednávky, dátum prevzatia tovaru, popis vád, fotodokumentáciu a takúto reklamáciu doručí spolu s reklamovaným tovarom na adresu sídla Predávajúceho najneskôr v lehote štyridsaťosem hodím od prevzatia tovaru.
  8. V prípade, ak sa vady tovaru prejavia počas plynutia záručnej doby, kupujúci vyplní reklamačný formulár, v ktorom uvedie druh tovaru, dátum a číslo objednávky, dátum prevzatia tovaru, popis vád, fotodokumentáciu a takúto reklamáciu doručí spolu s reklamovaným tovarom a spolu s reklamovaným tovarom ho odošle na adresu sídla Predávajúceho.
  9. Kupujúci je povinný zaslať reklamovaný tovar na adresu Predávajúceho spolu s riadne vypísaným reklamačným formulárom, v ktorom kupujúci podrobne opíše vady tovaru a spôsob akým sa tieto vady prejavujú navonok. Prílohou reklamačného formulára musí byť originál alebo kópia dokladu o kúpe reklamovaného tovaru. Náklady spojené so zaslaním reklamovaného tovaru Predávajúcemu znáša kupujúci.
  10. Reklamovaný tovar musí byť čistý a riadne zabalený tak, aby bola minimalizovaná možnosť jeho ďalšieho poškodenia.
  11. Kupujúci je povinný reklamovať tovar u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení reklamovanej vady a reklamovaný tovar ďalej nepoužívať.
  12. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Vydanie potvrdenia o reklamácii tovaru nie je možné bez predloženia tovaru a dokladu o jeho kúpe Predávajúcemu.
  13. V prípade, ak sú reklamované vady tovaru odstrániteľné, Predávajúci vyrieši oprávnenú reklamáciu tovaru bezodplatným odstránením reklamovanej vady. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo jeho časti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady s ohľadom na cenu tovaru a závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  14. V prípade, ak sú reklamované vady tovaru neodstrániteľné a tieto vady bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, má kupujúci právo požadovať výmenu tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Rovnaké práva svedčia kupujúcemu v prípade, ak ide o odstrániteľné vady tovaru, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak sa prejavia iné vady tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
  15. Predávajúci vybaví reklamáciu kupujúceho najneskôr do tridsiatich dní odo dňa jej riadneho uplatnenia kupujúcim. Za riadne uplatnenie reklamácie sa považuje doručenie reklamovaného tovaru spolu s vypísaným reklamačným formulárom a dokladom o kúpe reklamovaného tovaru Predávajúcemu. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad.
  16. Reklamačné konanie sa ukončuje vybavením reklamácie formou:
   • odovzdania opraveného tovaru kupujúcemu,
   • výmenou tovar,
   • vrátením kúpnej ceny tovaru kupujúcemu,
   • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru kupujúcemu,
   • doručenia písomnej výzvy na prevzatie plnenia (tovaru) alebo
   • odôvodneným zamietnutím reklamácie.
  17. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady zaniknú ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
 10. Povinné ustanovenia VOP
  1. Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1.
  2. Kupujúci môže iniciovať alternatívne riešenie sporu s Predávajúcim. Alternatívnym riešením sporov je postup riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, v ktorých spotrebiteľ vystupuje ako strana sporu podávajúca návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov, spravujúci sa ustanoveniami zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“), ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je verejne dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
   • Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva a to písomne na adresu Predávajúceho pre doručovanie elektronickej pošty (eshop@vlcižilina.sk) alebo na adresu sídla Predávajúceho: VLCI ŽILINA, a. s., so sídlom Športová 5, 010 01 Žilina.
   • Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu adresovanému subjektu  alternatívneho riešenia sporov v prípade, ak Predávajúci na žiadosť o nápravu, s ktorou sa na neho obrátil kupujúci podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do tridsiatich dní odo dňa odoslania žiadosť o nápravu kupujúcim Predávajúcemu.
   • Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu.
   • Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že Predávajúci porušil práva kupujúceho, ktoré mu ako spotrebiteľovi vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.
   • Alternatívne riešenie sporu sa ukončí dňom :
    • uzavretia dohody podľa § 17 Zákona o alternatívnom riešení sporov;
    • vydania odôvodneného stanoviska podľa § 18 Zákona o alternatívnom riešení sporov;
    • odloženia návrhu podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov;
    • úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou;
    • zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou; a
    • vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.
 1. Záverečné ustanovenia
  1. Potvrdenia a oznámenia súvisiace s objednávkou a/alebo kúpnou zmluvou budú zo strany Predávajúceho doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú kupujúcim v objednávke.
  2. Jazykom komunikácie medzi prevádzkovateľom a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je slovenský jazyk.
  3. V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto VOP boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nevyvoláva táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí VOP alebo kúpnej zmluvy. 
  4. Znenie týchto VOP môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti Predávajúceho a kupujúceho vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia VOP nie sú zmenou dotknuté.
  5. Zmluvné strany sa dohodli, že na prejednanie akýchkoľvek sporov medzi Predávajúcim a kupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky podľa hmotného práva Slovenskej republiky, a to aj vtedy, ak právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok.

 

 

Príloha č. 1

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Predávajúci:   VLCI ŽILINA, a. s.,

Športová 5, 010 01 Žilina

email: eshop@vlcizilina.sk

 

Nasledujúce údaje je povinný vyplniť Kupujúci (spotrebiteľ):

 

Kupujúci:       Meno a priezvisko:               ……………………………………………..

                        Adresa pobytu:                     ……………………………………………..

                        email:                                     ……………………………………………..

                        telefón:                                   ……………………………………………..

 

týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy uzatvorenej na diaľku:

 

Špecifikácia tovaru:                                      ……………………………………………………………………………

                                                                       ……………………………………………………………………………

 

Objednávka číslo:                                         ……………………………………………………………………………

 

Číslo účtu na vrátenie kúpnej ceny:                       ……………………………………………………………………………

 

Dátum vytvorenia objednávky:                  ……………………………………………………………………………

 

Dátum odstúpenia od zmluvy:                   ……………………………………………………………………………

 

Podpis Kupujúceho:                                     ……………………………………………………………………………

 

 

 

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy
  1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
  2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
  3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese VLCI ŽILINA, a. s., so sídlom Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36387193. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.
  4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
  1. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.
  2. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  3. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
  4. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu VLCI ŽILINA, a. s., so sídlom Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36387193, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je v sume 5 EUR.
  5. Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.