PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Základné ustanovenia
  1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je VLCI ŽILINA, a. s., so sídlom Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36387193, DIČ: 2020103921, IČ DPH: SK2020103921, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Sa/10222/L (ďalej len: „správca“).
  2. Kontaktné údaje správcu sú: VLCI ŽILINA, a. s., so sídlom Športová 5, 010 01 Žilina,
   email: eshop@vlcizilina.sk.
  3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
  4. Správca nemenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 2. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov
  1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
  2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.
 3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
  1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je:
   • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
   • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
   • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
  2. Účelom spracovania osobných údajov je
   • vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, čiže jej zo strany správcu plniť,
   • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
  3. Zo strany správcu nedochádza k profilovaniu a automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.
 4. Doba uchovávania údajov
  1. Správca uchováva osobné údaje
   • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia kalendárneho roka v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvného vzťahu).
   • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.
 5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
  1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
   • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
   • zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
   • zaisťujúce marketingové služby.
  2. Správca neprenáša osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ).
  3. Služby, zaisťujúce marketingové a podporné služby sú
   • Google analytics – zaznamenáva cookies a použitie webu;
   • Google Adwords – zaznamenáva cookie a použitie webu;
   • Google nákupy – žiadosť o recenziu, zaznamenáva email ak odsúhlasíte v procese objednávky;
   • Heureka – zaznamenáva konverzie nákupu a email pre službu „Overené zákazníkmi“.
  4. Službu cookies môžete vo svojom prehliadači kedykoľvek zakázať, alebo nepovoliť a tiež môžete kedykoľvek uložené súbory cookies zmazať.
 6. Vaše práva
  1. Ako dotknutá osoba podľa GDPR máte:
   • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
   • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
   • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
   • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
   • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
   • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v článku 1, odseku 1.2. týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom účte zákazníka.
  2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov. Odporúčame Vám však v prvom rade vždy kontaktovať správcu osobných údajov.
 7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
  1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
  2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.
  3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len poverené osoby.
 8. Záverečné ustanovenia
  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov.
  2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.
  4. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 23.09.2020.